Απόκρυψη ανακοίνωσης

Καλώς ήρθατε στην Ελληνική BDSM Κοινότητα.
Βλέπετε το site μας σαν επισκέπτης και δεν έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για τα μέλη μας!

Η εγγραφή σας στην Online Κοινότητά μας θα σας επιτρέψει να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα στο forum, να στείλετε προσωπικά μηνύματα σε άλλους χρήστες, να δημιουργήσετε το προσωπικό σας profile και photo albums και πολλά άλλα.

Η εγγραφή σας είναι γρήγορη, εύκολη και δωρεάν.
Γίνετε μέλος στην Online Κοινότητα.


Αν συναντήσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγραφή σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

BDSM glossary

Συζήτηση στο φόρουμ 'BDSM Resources and Tutorials' που ξεκίνησε από το μέλος little_slut[PieR], στις 28 Μαϊου 2005.

 1. little_slut[PieR]

  little_slut[PieR] Regular Member

  24/7 24-hours, 7 days a week. Where the sub lives with, and is controlled by, the Master/Mistress on that basis.

  A, A/S, A/W Anal sex, to receive Anal Service, Anal Worship.

  AB, Adult Babies Grown-ups who wish to be treated as babies.
  This can include the wearing of nappies/diapers, bottle feeding and changing.

  Age Play Role play where you and/or your partner pretend to be different ages – both young, both old, one young/one old.

  Algolagnia Medical/psychological term for the love of pain. Colloquially known as "Masochism."

  Auto-Eroticism Do it Yourself. Masturbation.

  BDSM It is generally accepted within the scene that these initials mean Bondage & Domination, Sadism & Masochism, but also that they are extended to Bondage & Discipline / Domination & Submission / Sadism & Masochism.

  Blood Sports Play involving cutting, piercing or the drawing of blood.

  Body Bag A fully enclosed rubber bag into which the slave or submissive is sealed. Used in restriction or mummification games.

  Body Modification To have the body modified by piercing or cutting.

  Body Worship To kiss or lick the Master/Mistress's body. Often the legs, feet or anus.

  Bondage The generic term for practicing tying or restraint. Bondage takes many forms, including elaborate rope bondage, chains, metal handcuffs or leather restraints, as examples.

  Boot Worship To kiss or lick the boots or shoes worn by the Master/Mistress.

  Bottom Sometimes used as another term for submissive, but to be more accurate, this is someone who likes to receive of sensation (not always the submissive).

  Breath Play To have one's breathing restricted or controlled.

  Brown Showers Sometimes referred to as 'hard sports.' To be defecated upon. See also 'Scat' and 'Caviar.'

  Butt-Plug An object with a flared edge that is inserted in the anus. The flared end stops the butt plug from getting lost up inside of the rectum. There many types, sizes and models of Butt Plugs - rubber, latex, metal, inflatable, to name just a few.

  Cage A metal cage in which the submissive is locked as part of a scene. The related term "cage of little ease" implies a cage which is so small that the submissive cannot rest in a comfortable position.

  Caning Beating with a cane, usually on the buttocks, often in school-scene games.

  Cat, cat-o'nine-tails A whip consisting of nine strands of leather attached to a handle. The cat leaves lasting marks, and inflicts extreme pain if wielded harshly.

  Catheter A tube inserted into the urethra, used in medical scenes. There are obvious health and safety implications associated with this type of play. See also "Sound."

  Caviar See also'Brown Showers.' An alternative term.

  CBT Board A wooden or leather board designed to hold the penis and testicles whilst they are tortured. It is usually attached with clamps.

  Chocolate Someone who is in the BDSM lifestyle (opposite of Vanilla)

  CBT Cock and Ball torture.

  CD Cross-dressing. To dress, or be forcibly dressed, as a female. (See also Transvestism.)

  Chamber The room in which sessions take place. Can also be called a Dungeon.

  Clamps Clips, often metal, sometimes clothes pegs, which are attached to the nipples, or genitals.

  Clingfilm The common kitchen wrap. Very effective when used in mummification games. See also 'Mummification.'

  Cock Ring A ring made from metal, rubber or leather, worn round the base of the penis to control blood flow. A Cock Ring can either help sustain an erection, or prevent one if applied to a flaccid penis.

  Collar Worn to denote submissiveness or slavery to a particular Master/Mistress.

  Collaring The ceremony or ritual by which a submissive becomes bound to his or her Master/Mistress. Collaring represents a serious commitment between the players and is not a part of casual play.

  Consensual based on mutual agreement; not coerced; one of the three cornerstones of social SM play: Safe, Sane & Consensual.

  Coprophilia The technical term for Scat games.

  Corporal Punishment, CP "Punishment" by beating. The term CP sometimes implies a more vigorous beating than "spanking", but the two are often used interchangably.

  Crop The thing that jockeys use on horses. A well applied crop causes significant pain, and will leave marks, even when applied lightly.

  Cuffs Either metal or leather, and worn on the wrists and/or ankles as a method of restraint.

  Cutting Involves being cut with a scalpel. See also "scarification."

  CyberSex(online sex, virtual sex, virtual sceneing) Erotic communication between two or more people, wherein the participants engage in dialogue and/or fantasies meant specifically to arouse the engaged parties.

  Dildo play, Dildo Training A dildo is inserted into the rectum. There are various sizes, from finger size to enormous.

  Discipline practice which produces discomfort for the purpose of sexual or emotional arousal.

  Dog Training You're the dog. Wear a collar and lead, eat and drink from a bowl on the floor, beg and bark.

  Dom A Male Dominant. C.f. "domme."

  Domina, Domme, Dominant, Dominatrix Various alternative terms which may be used to describe a Mistress.

  Domination To be dominated by a Master/Mistress. This includes obeying instructions, carrying out tasks, humiliation and being dominated generally. Domination, in its strictest definition, is largely psychological play and is distinct from "topping" which refers to physical S&M.

  Dungeon Most Masters/Mistresses refer to the room where they play as a dungeon. Some dungeons are decorated and equipped in the style of mediaeval torture chambers, but the term covers any room equipped for BDSM. Q.v. "chamber."

  Edge-Play This means that the scene will be taken to extreme limits; danger to health is implied. Edge play should only be contemplated by those experienced in BDSM. This is definitely not for the novice.

  Electrics To be tortured or stimulated with a low-voltage electrical device, such as a 'Violet Wand', PES or a TENS unit. There are both dildo and catheter attachments which can deliver an internal electric shock. Electrical play is safe when done by a knowledgeable Master/Mistress but very dangerous when done by an inexperienced dominant.

  Endorphins A group of endogenous, morphine-like hormones secreted by the brain when the body is under unusual stress, which fit into the brain's opioid receptors and stimulate them to fire, producing tranquilizing and pain-killing properties that appear to help induce a sort of euphoria; some people report feeling a state of well-being similar to endorphin euphoria after experiencing intense sensations such as those associated with prolonged flogging.

  Enema Lots of fun if you are into it. An enema is used to fill the colon with water or other liquid. Often used in medical scenes.

  Face Sitting To have your face sat upon by the Mistress. The details vary; some face-sitting is simply an expression of dominance; some is a part of breathing restriction games; some is explicitly sexual and the submissive is expected to perform cunnilingus on the Mistress. The last-named variant is common between lovers, but rare in professional BDSM; most professional Mistresses do not allow it and may be offended if a client asks for it.

  Fantasy Many and varied. Whatever your fantasy, you can wager your pension that someone else, somewhere, has a similar fantasy. Some Masters/Mistresses will indulge your fantasies.

  Feminization For a man to be dressed and often made-up as a female, either voluntarily or under duress.

  Fetish, Fetishist Fetish is a term used to describe a specific area of interest, likewise a fetishist is one participates in those fetishes. There are probably a hundred or more activities which can be described as fetishes, but a representative example are those involving rubber, latex, PVC or leather.

  Fisting A hand is inserted into the anus or vagina, usually one finger at a time. Getting the knuckle spread (the widest point of the hand) through the opening is usually the most difficult part of the process; after this point you are well and truly "fisting." The process takes a lot of lubrication. It also takes patience on the part of the dominant, and openness and relaxation on the part of the submissive.

  Flogger A rubber, latex or leather multi-stranded whip.

  Foot Fetish or Worship To kiss or lick the feet of the Master/Mistress.

  Friends With Benefits Generally an open relationship based on genuine affection and trust that guarantees everybody gets laid without making a romantic commitment. Someone you can hang out with and have sex with, but don't really plan on ever living with. Also goes by Fuck Buddies, Friends with Perks, etc.

  Gags Many kinds available, but are often ball gags, or penis-shaped gags. Sometimes inflatable. Leather or rubber device consisting of several straps which enclose and restrict the penis and testicles. Used as a male chastity device.

  Golden Showers or G/S To be urinated upon. Occasionally referred to as Golden Wine or Golden Champagne. Q.v. "watersports."

  Hard Sports Scat games.

  Harness Usually leather or rubber, worn by the submissive. The harness will sometimes restrict the movement of the arms.

  Health and Safety This is a huge area. However, basically, only ever use equipment which has been sterilized if it is invasive. Tell the Master/Mistress if you have any medical conditions - especially if cardivascular.ManyMasters/Mistresses are happy to see those who are HIV+. Just tell him/her. Never play without a safe word. Always use a condom, even if the end result is auto-erotic. You know, all common sense stuff.

  Heavy Play Sophisticated or advanced activities or techniques used for psychological or physical stimulation that require special training for safety reasons, e.g. breath control, cutting, temporary and/or permanent piercing, branding, burning, electroplay: also play that is very intense physically and / or psychologically, as very intense pain, or very intense surrender.

  Hermaphrodite A person having both male and female reproductive organs

  Hood Hoods are usually rubber, leather, latex or PVC and totally enclose the head. There are many different types of hood, but some have gags or zips fitted to restrict vision and breathing. Very efficient when used as part of sensory deprivation games.

  Houses Term coined to describe groups of people in the Dominant/submissive lifestyle either living in the same space or woven into tight, small communities. Every house adopts its own distinct set of rules, customs, and relationship parameters, as well as any heirarchy, determined by the house members.

  Human Toilet Training You're the toilet, and often restrained in a toilet box, whilst the Master/Mistress urinates or defecates on you. Toilet training usually implies that you receive the excrement in your mouth, as opposed to "showers" where the waste falls on your body.

  Humiliation Takes many forms, but is exactly what it says. To be humiliated forms a part of many scenes, and can be related to body shape or penis size, among other things.

  Hypnotism Some Masters/Mistresses engage in hypno-play. You have to make your own mind up about getting into this, but it can be very exciting if the Master/Mistress is an experienced practitioner.

  Ice Ice can be used very effectively as an instrument of torture.

  Immobilization Rendering a bottom helpless by completely restricting movement through bondage.

  Infantilism See Adult Babies.

  Interrogation A type of role play - can be very intense. Interrogation may involve torture.

  klismaphilia A love of enemas. Enema games.

  Lash Descriptive of any kind of whip.

  Leather Leather is not only the product, but also can be a keyword for a type of lifestyle. Leathermen are usually gay males who also are into BDSM. It can imply an "old guard" sort of mentality where discipline is stricter and rules of interaction apply.

  Limits Boundaries of consent as negotiated between partners, including activities in which one person does not wish to participate.

  Maid Training Wearing a maid's outfit. Cleaning, serving the Master/Mistress and generally acting as a maid.

  Marks Most Masters/Mistresses will ask before marking you. Remember that even the lightest application of a whip or crop will leave marks which will be visible for anything from several hours to several days.

  Masochist A person who enjoys receiving intense sensation in a consensual, erotic context.

  Master Sometimes the word "dominant" is used, but master usually has a "heavier" implication. While someone can be dominant in a scene, a master usually implies a relationship, sometimes a 24x7 relationship.

  Medical Scenes Where the Master/Mistress plays the role of doctor or nurse. Often involves the use of rectal exams, enemas and catheters. Occasionally, body-neutral fluids are injected under the skin.

  M.O.S. Members of the Opposite Sex.

  Mummification The whole body is wrapped in clingfilm or other suitable wrapping, or enclosed in a body bag. Breathing is often controlled via a mouth or nose tube.

  Munch A term used world-wide for purely social gatherings of the BDSM community, usually in public places where people can mix and mingle in a relaxed safe environment.

  Negotiation conferring and discussing to reach an agreement about what will happen in an SM scene regarding likes, dislikes, limits, health issues, roles, etc.

  Nipple Torture, NT Any application of pain to the nipples. Clamps, of which there are many kinds, are often used.

  Obedience Master/Mistresses will expect absolute, unquestioning, obedience to their commands.

  Oral Service Cunnilingus. Some Mistresses will allow you to do this. Most won't.

  PA Prince Albert. A ring which pierces through the urethra and comes out of the underside of the penis. There are several piercing and modification sites where you can see photographic examples of the PA.

  Panty Boys Those who like to wear female underwear, especially panties, as part of a scene.

  Parachute Parachute-shaped rubber or leather attachment for the scrotum or penis. Weights are then placed in it to stretch the penis and testicles.

  Pet Training To be trained as a dog, pony or other pet.

  Piercing Either temporary or permanent. If temporary, needles are used and removed at the end of the scene. There are many kinds of body piercing which are permanent, including piercings to the genitalia and nipples.

  Play To participate in a BDSM scene.

  Pony Play This involves acting as a pony, pulling a small trailer with Master/Mistress in. And guess where you wear the tail.

  Poppers A liquid stimulant which is sniffed. Poppers act by causing a brief, but intense surge of blood to the heart and brain. The "high" produces light-headedness, intensified orgasms, and a sense of time slowing down. (Poppers are dangerous for people with certain medical conditions, like glaucoma and cardio-respiratory problems.

  Pro-Domme A Professional Dominatrix. Payment ("tribute") is expected for her sessions.

  Prostate Milking A method of provoking ejaculation without touching the penis. The prostate is massaged internally, causing semen to leave the ampulla, a storage reservoir, and ejaculate. When used in conjunction with a chastity device and ice on the penis and testicles, the pleasure can be removed from the act of ejaculation leaving the male drained of semen and making enforced chastity much easier.

  R/L Real life. For example, where one has a real-life Master/Mistress. Usually descriptive of a situation that is not fantasy, but reality. See24/7.

  R/T Real time, as opposed to cyberchat, erotic email, trading pics, etc.

  Rack Exactly the same as the Medieval torture instrument, but (we very much hope!) not used to the same extreme extent.

  Restraints cuffs, usually made of leather, that close around wrists and ankles and also, sometimes, around thighs, waist, etc.

  Restriction Games A part of the bondage scene. Often where breathing is restricted or controlled.

  Rimming The act of licking the anal rim of another person in order to gain and/or give sexual pleasure. (Also called a "rim job.")

  Role-Play You both act out roles, teacher/pupil or nurse/patient for example. Usually, only the broad outlines are sketched out, and the Master/Mistress runs and controls the play. Almost all BDSM involves some level of role-play.

  Rubber, Latex, PVC Worn or used in scenes. It is possible to acquire a massive wardrobe of clothing and toys.

  S&M Sadism and masochism.

  S.S.C Safe, Sane, Consensual. What all your scenes should be.

  Sadist Person who enjoys giving intense sensation (usually pain) in a consensual SM context.

  Safety Make sure you negotiate exactly where you want to go with the Master/Mistress. Ensure that you fully explain your limits. No good Master/Mistress will exceed your limits. See 'Safe-Word', below.

  Safe-Word Any Master/Mistress worth her salt will give you a safe-word before you start playing. Use of the word instantly stops play, and is used when your limits have been reached. Remember, fantasy is a long way from reality. You may not like what is being done to you. Never play without a safe-word.

  Scarification To be cut and scarred. The scars are often stylized, and displayed in the same way as tattoos.

  Scat Playing with excrement; being used as a toilet.

  Scene BDSM generally is referred to as 'The Scene.' 'To Scene' is to play BDSM games.

  School Room Where schoolboy/schoolgirl/teacher scenes are played out, with the Master/Mistress acting as the teacher.

  Sensory Deprivation using blindfolds, gags, ear plugs, hoods, bondage, etc. to reduce information available to one or more senses.

  Service doing for another; the bottom for the Top, as an expression of obedience, respect, submission, devotion, love, etc.

  Sex Vaginal or oral sex may be the culmination of games played privately between couples, but it is rarely if ever part of professional domination. The vast majority of professional mistresses will not have sex of any kind with their clients, and will be angered by any suggestion that they should.

  Sissy Boy, Sissification Much like Panty Boy, above. Sissification means enforced feminization.

  Slave, Slave-Slut Some Dominas will expect you to behave exactly like a slave. Slaves are often referred to as slave-sluts Slave person who is consensually owned as property of another.

  Smoke The Master/Mistress will exhale cigarette smoke, often into the filter tube of a gas mask worn by the sub. Any game involving cigarette or cigar smoke.

  Snake Bite A rubber suction cup is applied to the skin. Be aware that it leaves a mark like a love-bite.

  Sound Metal medical instrument which is inserted into the urethra. Occasionally, a lubricated cotton bud is used instead of metal.

  Speculum metal medical instrument which is used to open and expand the anus or vagina.

  Spreader Bars A rigid bar attached to ankle or wrist cuffs. Designed to hold the legs or arms apart.

  St. Andrew's Cross A diagonal cross upon which the submissive is tied.

  Strap-On, Strap-On Games The Master/Mistress wears a latex penis strap-on and you are expected to receive it.

  Submissive, Sub Master/Mistress is the Dominant, you are the submissive.

  Subspace A trance-like, euphoric state brought on by the release of endorphins (during heavy pain games) in the submissive partner.

  Suspension Being hung up, or suspended, by the tied wrists, wrists and ankles or even feet.

  Switch A person who can 'switch' between being either a Dominant or a submissive. Switching is quite common amongst lifestyle Masters/Mistresses, but is rarely part of professional sessions.

  TENS Unit Battery powered device for delivering a low-voltage electric shock.

  Toilet Box Laying on your back, a toilet box is a purpose-built box, with a toilet seat on top, which fits round the head. Master/Mistress then sits on the box.

  Topping from the bottom A domminant. "Topping" is sometimes used specifically to refer to physical S&M, as distinct from psychological domination.

  Torture Generic term for activities which occur during a scene. Can be from mild to extreme.

  Toy Equipment used in an SM scene; aka, tool, gear, equipment.

  TPE, Total Power Exchange It’s the condition of a relationship in which no impediment to the exercise of the owner's power is accepted. Sometimes goes with 24/7, but not always.

  Transgender A person who was previously one gender and changed to the opposite gender by an operation.

  Transsexual (TS, TG, transgender) An individual who identifies with a gender other than their own "assigned" or birth gender. These individuals often choose to alter their body (through surgery and gender reassignment therapy) in order to more accurately reflect their personal orientation/identification.

  Tribute The money that is paid to a Pro-Domme as a fee for a session.

  TV, Transvestism Dressing like a member of the opposite sex, usually in a very convincing manner. The term TV, as opposed to cross-dresser or CD, is sometimes used specifically to indicate someone who gets fetishistic pleasure from dressing.

  Vanilla Descriptive of people who are not active in the BDSM scene; e.g. "vanilla sex."

  Violet Wand Low-voltage electrical device which produces static electricity. Used to torture and/or stimulate the penis, scrotum and anus.

  Virtual Life/Virtual Time (VL, VT) Time as measured in an online environment; typically in a non-linear fashion, as opposed to its counterpart, Real Time (RT).

  Watersports, WS The dominant urinates on the submissive. Watersports includes "golden showers" (q.v.) and may also include "toilet training" (q.v.).

  Wax Hot candle wax dripped on the body is an effective means of inflicting pain.

  Weights Often attached to the penis, testicles or nipples to stretch them.

  Wheel A free-spinning wheel to which the submissive is tied and rotated round. Sometimes called the Catherine Wheel.

  Whip The sharp crack of a whip is a staple in BDSM games. Whips can be used gently and sensually or turn someone's bare butt cheeks flaming red.

  White Room As an addition to a dungeon, where medical and clinical games are played.

  Worship adoring and / or loving a person, a person's body or body part, or a thing in a reverential manner - such as boots.
   
 2. GhOsT^

  GhOsT^ New Member

  poly xrhsimo kai analitiko to Bdsm glossary Mistress_4F_subs , pisteuw oti mporei na voithisei pollous/es na katanoisoun pollous orous .
   
 3. Konstantinos

  Konstantinos Staff Member

  Kαλο θα ηταν να ειναι στα ελληνικα
   
 4. little_slut[PieR]

  little_slut[PieR] Regular Member

  to 3erw alla dystyxws den prolabainw na to metafrasw. kapoia stigmh 8a to kanw. alla kai kapoios allos an mporei 8a htan kalo gia oloys.
   
 5. Master_Spiler

  Master_Spiler Contributor

  Ένα ελληνικό λεξικό που έχω δεί και είναι παρμένο από το http://www.bdsmgrnetunited.com αλλά περιέχει πιο πολύ φετιχιστικούς όρους.

  AB, Adult Babies
  Μεγάλα παιδιά ...ενήλικες που τους αρέσει να τους συμπεριφέρονται ως παιδιά. Πολλές φορές συμπεριλαμβάνονται και πάνες, πιπίλες κ.ο.κ (βλέπε επίσης Age Play).

  Abuse
  "physical maltreatment" and "improper or excessive use or treatment" (Merriam-Webster Dictionary)
  Βιασμός ψυχολογικός ή σωματικός, μια σχέση η οποία στηρίζεται στην ανωτερότητα του ενός και στην συνεχόμενη βία που ασκείται στον-ην δεύτερο-η

  Age Play
  Ένα παιχνίδι ανταλλαγής ρόλών, ηλικιακών. Η μικρότερη μπορεί να γίνει μαμά ή κακιά θεία.

  Algolagnia
  Ψυχολογικός/σωματικός όρος για τον "πόνο" Αλλιώς γνωστό και ως "Μαζοχισμός"

  Alternative Lifestyle
  Οτιδήποτε μή συνηθές στο κομμάτι έρωτας. Οτιδήποτε μη Vanilla, όρος σύνηθες στις BDSM κοινότητες.

  Animal Play
  Παιχνίδι ρόλων όπου ο ένας παίρνει τον ρόλο ενός ζώου. (βλέπε επίσης Pet Play)

  Asphyxiation
  Ασφυξία, αισθησιακό φετίχ αλλά και επικίνδύνο.

  Auto-Eroticism
  Αυτοϊκανοποίηση..."Do it yourself" ή αλλιώς Mr Johnson and his five girls...lol

  Anilingus
  σεξουαλικός ερεθισμός που προκαλείτε με την γλώσσα διεγείροντας τον πρωκτό

  BDSM
  Bondage Domination Sado Masochism. Άλλοι χαρακτηρισμοί: B&D, D&S, S&M

  Bear Pride Flag
  Σύμβολο των ατόμων που τους αρέσουν οι τριχωτοί άντρες (επίσης International Bear Brotherhood Flag)

  Blood Sports
  Παιχνίδια που συμπεριλαμβάνουν κοψίματα, piercing ή ζωγραφική με αίμα.

  Body Bag
  Ένα μεγάλο σακί, το οποίο συνήθως είναι από rubber/latex το οποίο είναι ανοιχτό στο πάνω μέρος χρησιμοποιείται για mummification games.

  Body Modification
  Σημάδεμα του σώματος, μόνιμο ή προσωρινό. Επίσης και piercing.

  Bondage
  Eνα γκρουπ τεχνικών για να κάνουν έναν submissive εντελώς αβοήθητος (βλέπε επίσης Bondage Lesson and Japanese Bondage).

  Bottom
  Γενικός όρος για τους "παθητικούς" Αντίθετο: Top.

  Brat, bratting
  Όρος χρησιμοποιούμενος από sub ο οποίος προσπαθεί να τραβήξειι την προσοχή των Dom/me κάνοντας φασαρία

  Breath Play
  Τεχνικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τον έλεγχο αναπνοής,

  Bukkake
  Bukkake [bu-kak-ee] in Ιαπωνέζικη βάση ρήματος. Bukkake σημαίνει μουσκεύω,εκτοξεύω. Το σεξουαλικό νόημα του ρήματος έχει να κάνει με fetish που συμπεριλαμβάνουν ejaculation σε μια κοπέλα από πολλούς άντρες Στα τέλη του 80 και αρχές του 90 έγιναν οι περισσότερες Ιαπωνικές παραγωγές με το συγκεκριμένο θέμα.

  Bullwhip
  Μακρύ και βαρύ μαστίγιο. Η καλύτερη ποιότητα δέρματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι από δέρμα καγκουρό.

  Cane
  Συνήθως είναι μία μακριά (25-50cm) βίτσα που χρησιμοποιείται για μαστίγωμα. Πολύ καλός πόνος δημιουργείται από βίτσα μουριάς, το γεγονός ότι ξεραίνεται γρήγορα, κάνει αναγκαίο να διατίθενται εναλλακτικές λύσεις.

  Catheter
  Πλαστικός σωλήνας που εισέρχεται στην ουρήθρα.

  CBT
  Cock and Ball Torture - Συνεχόμενη διέγερση των γενετικών οργάνων του άντρα ,πολλές φορές εφαρμόζονται και μανταλάκια ή βελόνες.

  Collar
  Κολάρο το οποίο φοριέται από τον-ην sub

  Collaring
  Iεροτελεστία καθώς ο-η sub "δένεται" με τον-την Dom/me.

  Corporal Punishment, CP
  Τιμωρία με την μορφή ξύλου.

  Contract
  Συμβόλαιο μεταξύ Dom(me) sub σχετικά με την σχέση που πρόκειται να έχουν. Συνήθως δεν έχει νομική υπόσταση, αλλά είναι για να βοηθάει και τους 2 στο να καταλάβουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

  Crop
  Riding Crop χρησιμοποιείται σε διάφορες μεθόδους spanking

  Crossdresser, CD
  Βρίσκεται κυρίως στους άντρες, ικανοποιούνται με το να ντύνονται με γυναικεία ρούχα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι gay.Πολλές γυναίκες θεωρούν turn on τον άντρα ντυμένο γυναίκα.

  Cutting
  Συμπεριλαμβάνει κόψιμο του δέρματος. Αρκετά x-treme στο οποίο πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες προφυλάξεις. "Blood games". Δείτε επίσης "scarification"

  Dark Room
  Ενα dungeon το οποίο είναι επίτηδες σκοτεινό,συνήθως βρίσκεται στις gay leather scenes.

  Discipline
  Λέξη κλειδί για της αφοσίωση, τάξη του-ης εκάστοτε sub

  Dildo play, Dildo Training
  Δονητής εισερχόμενος στον πρωκτό. Υπάρχει τεράστια ποικιλία μεγεθών και σχημάτων. Χρησιμοποιούνται για ερωτική διέγερση και εξευτελισμό.

  Dominance, Dominance & Submission, D/s, D&s
  Η συνεχή αποδυνάμωση του-ης sub, η απόλυτη δύναμη του-ης Dom(me). Dominance και submission είναι οι ψυχολογικές αρχές (βάσεις) του SM. (βλέπε also Power Exchange)

  Dom, Domme
  Αυταρχικός ή Αυταρχική, Κύριος ή Κυρία (επίσης και Top και για τα φύλα)

  Dominatrix
  Ο λατινικός όρος 'dominator'. Μια Dominatrix είναι επαγγελματίας Domme. Αυτή που προσφέρει SM / D/s services σε πελάτες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.

  Dungeon
  Δωμάτιο ή τοποθεσία σχεδιασμένη για SM play

  Edgeplay
  Όλες οι ακραίες μορφές D&S (blood sports και asphyxia)

  Electro Stimulation
  Ηλεκτρική διέγερση, πάντα ασφαλής όταν χρησιμοποιείται εξωτερική πηγή ρεύματος και όχι «πρίζα»:

  Enema
  Γέμισμα των οπίσθιων με ζεστό νερό ή άλλο υγρό.

  EPE
  Erotic Power Exchange

  Face Sitting
  Ο-Η top κάθεται στου-ης buttoms το πρόσωπο. The details vary; some face-sitting is simply an expression of dominance; some is a part of breathing restriction games; some is explicitly sexual and the submissive is expected to perform cunnilingus/anilingus on the top.

  Feminization
  Το να γίνει ένας άντρας γυναίκα, με την μορφή ντυσίματος, είτε εθελοντικά είτε δια της βίας.

  Fisting
  Διείσδυση χρησιμοποιώντας την παλάμη (χέρι)

  Flogger
  Ένα πολύ-μαστίγιο συνήθως 40 εκατοστά μακρύ, από δέρμα ή πλαστικό.

  Foot fetish
  Ποδοφιλία:= σεξουαλικός ερεθισμός από τα πόδια, άγγιγμα, θέα.

  Gender play
  Όταν κάποιος απολαμβάνει επί της ερωτικής σκηνής να αλλάζει φύλο (βλέπε επίσης transgender, transexuality)

  Golden Shower
  Τεχνική εξευτελισμού (για άλλους είναι και απόλαυση να πίνουν τα δικά τους ούρα) όπου ο dominant κατουράει πάνω στον submissive (see Safety: Golden Shower)

  Gor
  Το όνομα έρχεται από σειρά βιβλίων του John Norman σχετικά με ένα πλανήτη ονόματι Gor (καλά βιβλία αλλά με άσχημο γράψιμο).

  Gorean
  Το όνομα έρχεται από σειρά βιβλίων του John Norman σχετικά με ένα πλανήτη ονόματι Gor (καλά βιβλία αλλά με άσχημο γράψιμο) Gorean λέγονται χαρακτήρες στον πλανήτη Gor.

  Greek
  Κωδική λέξη για το πρωκτικό sex.

  Hermaphrodite
  Άνθρωπος με και τα δύο γεννητικά όργανα. (σπάνιο γενετικό φαινόμενο 1/10.000.000.)

  Humiliation
  Εξευτελισμός του σκλάβου με πάρα πολλές τεχνικές.

  Infantilism
  Εξευτελισμός του σκλάβου με το να φοράει πάνες, πιπίλες κ.ο.κ.

  Japanese Bondage
  Ένας μεγάλος αριθμός κόμπων που χρησιμοποιούνται στην Άπω Ανατολή. Συνήθως είναι και ιδιαίτερα διακοσμητικοί.

  Kinbaku
  Ιαπωνέζικος κόμπος

  Limit
  Το όριο στο οποίο συνήθως έχει φτάσει ο υποτακτικός, συνήθως μια λέξη κλειδί σταματάει το session.

  Masochism
  Η ικανότητα να αντλεί κάποιος ευχαρίστηση από τον πόνο.

  Master, Mistress
  βλέπε Dom, Domme

  Mayday
  Safeword , λέξη κλειδί για να σταματήσει ο-η Αυταρχικός-α

  Mind games
  Τα ψυχολογικά παιχνίδια, η πιο δύσκολη και καθαρή μορφή BDSM

  Mummification
  Το να κάνει κάποιος τον υποτακτικό-α σαν μούμια, δεμένο συνήθως με ζελατίνη (βλέπε Faraw_ )

  Outing
  To να κάνει το kink κάποιος γνωστό, και όχι μόνο τα σαββατοκύριακα με τον παράνομο δεσμό κλπ. κλπ.

  Pet play, Petplay
  Ο sub αντιδρά ως κατοικίδιο.

  Ponygirl
  Ο sub αντιδρά ως pony (βλέπε και Pet play)

  Positions
  (see also Slave Positions)

  Pro-Domme
  Professional Dominatrix, επί χρήμασι αφέντρα.

  Queer
  Κραγμένη κοινώς...

  Rimming
  Διείσδυση στον πρωκτό με την γλώσσα

  Ritual Sex
  Sex που γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς

  Roissy
  Ένα φανταστικό μέρος από την ταινία The Story of "0", της Pauline Reage, όπου νεαρές γυναίκες πήγαιναν για να γίνουν σκλάβες.

  Rope
  Διάφορα είδη σχοινιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δέσιμο. (Δες επίσης Bondage-Lesson Ropes)

  r/l or r/t
  Πραγματική ζωή ή πραγματικός χρόνος (δες v/l – v/t)

  Sadomasochism
  Συγχώνευση των όρων σαδισμού και μαζοχισμού. Συνήθως ο όρος «σαδομαζοχισμός» υπονοεί κοινή συμφωνία για παιχνίδι σεξουαλικής διέγερσης που περιλαμβάνει κάποιας μορφής πόνο, περιορισμό ή κυριαρχία.
  Η αρχή της ευχαρίστησης από τη δημιουργία σωματικού ή ψυχικού πόνου είτε στον εαυτό σου είτε σε άλλους.

  Safe Call
  Μέτρο ασφάλειας στο οποίο λέει αυτός που θα το ζητάει σε κάποιον τρίτο που θα είναι, με ποιόν, και πότε θα επιστρέψει. Αν δεν επιστρέψει μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ο τρίτος καλεί για βοήθεια. (δείτε επίσης Safety for Meeting)

  Safeword
  Μια λέξη ή ένα σινιάλο που έχει συμφωνηθεί και χρησιμοποιείται για να σταματήσει κάποιο παιχνίδι. Όταν χρησιμοποιηθεί αυτή πρέπει υποχρεωτικά να σταματήσει το παιχνίδι

  SAM
  Smart Ass Masochist: Όρος που χρησιμοποιείται όταν κάποιος υποτακτικός προσπαθεί να επιβληθεί σε έναν Dom/me

  Scarification
  Κόψιμο με την πρόθεση να δημιουργηθεί ουλή. Οι ουλές συχνά είναι στιλιστικές και επιδεικνύονται σαν τα τατού.

  Shibari
  Τεχνική ιαπωνικού δεσίματος. (δες επίσης Japanese Bondage)

  Slave
  Ένα άτομο που δίνει τον έλεγχο σε κάποιον άλλον (Κυρίαρχο ή Αφέντη). Μερικές φορές χρησιμοποιείται και ως sub, μερικοί ξεχωρίζουν τους sub απ’τους slave λέγοντας ότι ο slave δεν έχει τη δυνατότητα να καθορίζει το πεπρωμένο του.

  SM
  Σαδομαζοχισμός, Προχωρημένες τεχνικές σεξουαλικού παιχνιδιού που στόχο έχουν την ερωτική διέγερση και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων πόνο, εξευτελισμό και αλλαγή δύναμης. SM περιλαμβάνει κυριαρχικότητα και υποτακτικότητα, δέσιμο και πειθαρχία, αγάπη, δέσιμο και ερωτικές μπατσούλες. Επίσης "Sensual Magic"

  Slave Positions
  Θέσεις σκλάβων

  Spanking
  Η χρήση canes, whips, paddles, crops ή ακόμα και του χεριού που σε κάποια άλλη στιγμή εκτός session θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πονάει τον άλλον.

  Spreader Bar
  Μια μπάρα στιβαρή που σχεδιάστηκε για να κρατά σε διάσταση τα χέρια ή τα πόδια. Έχει χειροπέδες για τα χέρια ή τα πόδια

  St. Andrews Cross
  Μια συσκευή σταύρωσης σε σχήμα Χ συχνά κατασκευασμένη από ξύλο. Χρησιμοποιείται κυρίως για να δεθεί κάποιος υποτακτικός σε μια θέση που δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένα σημεία

  Submissive (sub)
  Κάποιος που δίνει τον έλεγχο της ζωής του σε κάποιον άλλον (Κυρίαρχο).

  STD
  Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα

  Straight
  a) Κωδική λέξη για ετεροφυλόφιλους.
  b) Αντωνυμία για κάτι που δεν είναι γύρω από το SM, συνώνυμο του vanilla.

  Switch
  Ένα άτομο που αλλάζει ρόλους από υποτακτικός σε Κυρίαρχος

  Top
  Ένας κυρίαρχος άνδρας ή γυναίκα. (Επίσης Dom, Domme). Αντίθετο: Bottom.

  TPE
  Total Power Exchange – όρος για μια υπερβολική 24/7 σχέση Κυρίαρχου/υποτακτικού (δείτε επίσης TPE)

  Transsexual
  Κάποιος που έχει αλλάξει φύλο ή αλλάζει φύλο

  Transvestite
  Δείτε Crossdresser

  TT, (Tit Torture)
  Έντονη διέγερση στήθους (για παράδειγμα με βελόνες, μανταλάκια, σφιχτό δέσιμο, κλπ.)

  Trainer
  Κάποιος που μαθαίνει ή διδάσκει στον υποτακτικό/σκλάβο νέα κόλπα και τεχνικές, μη το μπερδεύετε με την έννοια του Αφέντη και του Κυρίαρχου.

  Vanilla
  Συχνά χρησιμοποιείται για να δηλώσει το κανονικό sex, αυτό δηλαδή που δεν είναι BDSM.

  v/l or v/t
  Η εικονική ζωή ή ο εικονικός χρόνος, συχνά χρησιμοποιείται για να δηλώσει το χρόνο μέσα σε ένα δωμάτιο π.χ. chat, και βρίσκεται σε αντίθεση με την πραγματική ζωή ή τον πραγματικό χρόνο.

  Watersport
  Μια τεχνική εξευτελισμού όπου ένας κυρίαρχος κατουράει σε έναν υποτακτικό.

  Waxing, Wax Play
  Μια τεχνική όπου ο κυρίαρχος ρίχνει λιωμένο κερί πάνω στο δέρμα του υποτακτικού

  Whip
  Συνήθως φτιαγμένο από δέρμα, με μεσαίου μεγέθους λαβή και κορδόνια από δέρμα.

  White Room
  Δωμάτιο που παίζονται κλινικά και ιατρικά παιχνίδια. (δες επίσης και Dark Room)

  Wrist cuffs
  Περιοριστικά μέσα που έχουν σχεδιαστεί για να μπαίνουν σε καρπούς.
   
 6. little_slut[PieR]

  little_slut[PieR] Regular Member

  Πολύ καλό Master_Spiler. Γιατί όσο και να μην το αντιλαμβανόμαστε δεν γνώριζουν όλοι τόσο καλά αγγλικά, αλλά ακόμα και να ξέρεις αλλιώς είναι να το διαβάζεις στη μητρική σου γλώσσα.
   
 7. MasterJp

  MasterJp Advisor Staff Member In Loving Memory

  Μια μικρή διόρθωση της πολύ καλής προσπάθειας

  To Japaneese Bondage έχει να κάνει με την Άπω και όχι με την Μέση Ανατολή
   
 8. stefanos 28

  stefanos 28 New Member

  bravo master spiler.ενα παρα πολυ χρισιμο εργαλειο για ολους οσους ασχολουνται με το BDSM.εχω ψαξει πολυ να ωρω κατι παρομοιο και δεν ειχα βρει.και παλι bravo.το χρειαζομαστε
   
 9. Master_Spiler

  Master_Spiler Contributor

  MasterJp όπως λέω το πήρα από συγκεκριμένη ιστοσελίδα... Θα φροντίσω να ενημερωθεί ο δημιουργός της σελίδας και θα κάνω και την αλλαγή στο post...
   
 10. latexduck

  latexduck Contributor

  πολύ χρήσιμα όλα αυτα...
   
 11. τασος0

  τασος0 Regular Member

  ευχαριστω που ηταν στα ελληνικα γιατι οταν ειδα πιο πανω αυτα που εγραψε η mistress 4f sub στα αγγλικα απογοητευθηκα
   
 12. slv_hana

  slv_hana Regular Member

  Στ'αληθεια πολυ χρησιμα! Εμαθα και λεξεις που δε τις ηξερα οπως πχ το SAM!